Fran Barac (1872 – 1940)
Fran Barac (1872 – 1940)
Vanjski izvor podataka: enciklopedija.hr: 5798

Barac, Fran, hrvatski teolog i političar (Šemovac kraj Virja, 26. VIII. 1872 – Zagreb, 20. IX. 1940). Teologiju studirao u Zagrebu, Fribourgu i Louvainu. Profesor apologetike i opće dogmatike, dekan Bogoslovnog fakulteta i rektor Sveučilišta u Zagrebu. Zaslužan za osnutak Hrvatske bogoslovne akademije (1922). Zalagao se za afirmaciju Hrvatske i federalistički ustroj Kraljevine SHS.

Povezani zapisi