Grgur Čevapović (1786 – 1830)
Grgur Čevapović (1786 – 1830)
Vanjski izvor podataka: hbl.lzmk.hr: 4022

ČEVAPOVIĆ, Grgur (Csevapovich, Gregorius), pisac, povjesničar i kulturni djelatnik (Bertelovci kraj Požege, 23. IV. 1786 — Budim, 21. IV. 1830). God. 1802. završio gimnaziju u Požegi i stupio u Franjevački red. Filozofiju studirao u Baji te na peštanskom sveučilištu, gdje je 1806. doktorirao. Svećenik je od 1809, potom lektor filozofije u Brodu na Savi i Našicama. Devet godina predavao crkvenu povijest i crkveno pravo na teološkim učilištima u Brodu na Savi te Vukovaru, gdje je bio gvardijan (1820–21). Dvaput je bio provincijal (1821–23. i 1827–30) te gvardijan u Beču (1824–27). — Č. je ponajprije franjevac koji u svojoj redodržavi obnaša dušobrižničke, odgojiteljske i poglavarske službe.