Tematski portal Znameniti.hr omogućava pretraživanje i pristup digitaliziranim djelima velikana hrvatske kulture, znanosti, umjetnosti i javnog života te radovima o njihovu opusu iz pera drugih autora.

Na portalu je dostupna tekstovna, slikovna, zvučna i videograđa koja je izvorno smještena u digitalnim zbirkama/repozitorijima hrvatskih kulturnih, umjetničkih i znanstvenih ustanova.

Portal nadopunjuju poveznice prema biobibliografskim podacima, među kojima izdvajamo online enciklopedije i leksikone Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.